НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „С Грижа за всеки ученик“, стартира през 2010 г. Целите на програмата са;

– Стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за
децата с различни способности.
– Осигуряване допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на
постиженията им по общообразователна подготовка.

Финансира се организиране на допълнително обучение в училище на ученици от
ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас по учебни предмети от културнообразователните области
„Български език и литература”, „Обществени науки и гражданско образование”,
„Природни науки и екология” и по учебния предмет „Математика”.
Условие за участие с групи VІ и VІІ клас е наличие на 4 до 8 ученици от
съответния клас в едно училище, които имат слаб годишен успех по определен учебен
предмет.В ОУ“ Св. Паисий Хилендарски“ по проекта са сформирани следните групи :

1. Български език и литература – 5 и 8 клас с ръководители: Красимира Петрова и Мая Иванова
2. Математика – 8 клас с ръководител: Иванка Алексиева
Математика – VIII клас

Основни задачи:
1. Изграждане на умения за преобразуване на математически изрази, разпознаване на елементи на триъгълника, намиране на мерки на ъгли.
2. Развиване на умения за решаване на уравнения и неравенства, системи уравнения и системи неравенства
3. Формиране на качества като организираност умение правилно да организира и оползотворява времето, да планира дейности.

Български език и литература
Основни задачи:
1. Придобиване знание за строежа на езика, правописни, пунктуационни и граматически норми;
2. Усъвършенстване на комуникативно – речевите умения, създаване, разбиране и интерпретиране на текстове;
3. Развитие на устната и писмената реч.

НОВ ЕТАП ОТ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА “ С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

На 02.10.2012 г.  започна нов етап от дейности по проект “ С грижа за всеки ученик“.

Целите на проекта са;

– Стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за

децата с различни способности.

– Осигуряване допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на

постиженията им по общообразователна подготовка.

По проекта за тази учебна година са сформирани 3 групи: Български език и литература – с ръководител Красимира Петрова, Математика и Физика – с ръководител Мария Димитрова. Общ брой участници са 18 ученици от 8 клас. Занятията се провеждат след учебните часове по програми изработени от преподавателите, съгласно утвърдените от Министъра на МОМН учебни програми.

В часовете по Български език и литература бяха изготвени, след проучване в интернет презентации.

НА  ТЕМА „Димчо Дебелянов-„Скрити вопли”- ученикът Красимир Караиванов;

НА  ТЕМА „Христо Смирненски- „Зимни вечери”- ученикът Илия Минков;

НА  ТЕМА „Христо Смирненски. Биографични факти” -ученикът Красимир Караиванов;

НА  ТЕМА „Елисавета Багряна”-  учениците Ивайло Челебиев и Иванка Иванова;

НА  ТЕМА „Никола Вапцаров-„Песен за човека” ученикът Красимир Караиванов

СТАРТИРА ТРЕТИЯ ЕТАП ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА “ С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК’

На 02.10.2013 г.  започна нов етап от дейности по проект ” С грижа за всеки ученик”.

Целите на програмата са;

– Стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за

децата с различни способности.

– Осигуряване допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на

постиженията им по общообразователна подготовка.

По проекта за тази учебна година са сформирани 2 групи: Български език и литература – с ръководител Красимира Петрова, Математика – с ръководител Иванка Алексиева. Общ брой участници са 16 ученици от 8 клас. Занятията се провеждат след учебните часове по програми изработени от преподавателите, съгласно утвърдените от Министъра на МОМН учебни програми.

В часовете по Български език и литература учениците  проучват в интернет изучаваните теми за правопис, за живота и творбите на български поети и писатели и се учат да подготвят тематични презентации, които да представят пред съучениците си в час.

В часовете по Математика учениците са работили за попълване на пропуски при опростяване на рационални изрази, линейни уравнения и еднакви триъгълници, свойства на квадратните корени и квадратни уравнения.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „С Грижа за всеки ученик“, стартира през 2010 г. Целите на програмата са:

– Стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за  децата с различни способности.
– Осигуряване допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на  постиженията им по общообразователна подготовка.

Финансира се организиране на допълнително обучение в училище на ученици от
ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас по учебни предмети от културнообразователните области
„Български език и литература”, „Обществени науки и гражданско образование”,
„Природни науки и екология” и по учебния предмет „Математика”.
Условие за участие с групи ІV и VІІ клас е наличие на 4 до 8 ученици от
съответния клас в едно училище, които имат слаб годишен успех по определен учебен
предмет.

Продължава работата по Национална програма „С грижа за всеки ученик“

За поредна година през учебната 2014-2015 училището  работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик“.  Участва по Модул 4: „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка.“

В групата по български език и литература за VІІІ клас през 2014-2015г. са включени 5 ученици, които не са покрили минимума знания при Национално външно оценяване в VІІ клас за учебната 2013-2014г. Ръководител на групата е учителката Мая Иванова. Занятията се провеждат по програма, съгласувана с изискванията по проекта. След учебните  часове два пъти седмично учениците придобиват знания за строежа на родния език, за правописни, пунктуационни и граматически норми. Развиват устната и писмената реч. Проучват творбите на български поети и писатели. Усъвършенстват комуникативно-речевите умения. Упражняват се в създаване, разбиране и интерпретиране на текстове.

В групата по български език и литература за V клас през 2014-2015г. са включени 6 ученици, които не са покрили минимума знания при Национално външно оценяване в ІV клас за учебната 2013-2014г. Ръководител на групата е учителката Мая Иванова. Занятията  се провеждат по графици, утвърдени от директора.

 

Продължава работата по Национална програма „С грижа за всеки ученик“

За първа година училището участва по Модул 1: „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. От МОН са одобрени предложените от нас програми за две групи по Модул 1. В групите за 2015-2016 г. са включени ученици, които са с повишени възможности за представяне в олимпиади. По петима седмокласници ще се обучават в 2 групи: по Български език и литература  с ръководител Красимира Петрова и по Биология и здравно образование с ръководител Николинка Атанасова. Занятията ще се провеждат по график, утвърден от директора.

************************

За пета поредна година училището участва по Модул 4: „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“. В групите за 2015-2016 г. са включени ученици, които не са покрили минимума знания при Национално външно оценяване в VІІ клас за учебната 2014-2015г. От МОН са одобрени предложените от нас програми за две групи по Модул 4. По Български език и литература за VІІІ клас е създадена група от 7 ученици, а ръководител на групата ще бъде учителката Мая Иванова. По Математика за VІІІ клас е създадена група от 4 ученици, а ръководител на групата ще бъде учителката Иванка Алексиева. Занятията ще се провеждат по график, утвърден от директора.

Национална програма „С грижа за всеки ученик“ – Модул 1

учебна 2018-2019 година

От 2.10.2018г. в ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ стартира Национална програма „С грижа за всеки ученик“ Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от начален етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователната подготовка“. Ръководител на проекта е Жанета Сотирова. Групата е по български език и литература и се състои от 5 ученика от 4 „а“ клас. Основните цели и задачи на този проект е да се задълбочат и обогатят знанията за строежа на езика, за някои правоговорни, правописни, пунктуационни и граматически норми. Да се усъвършенстват комуникативно-речевите умения за ориентация в комуникативната ситуация, за избор на езикови средства, за създаване на собствен текст по зададени думи или картини.

Учениците трябва да осъзнаят жанровите особености на художествената литература. Очаква се в края на проекта учениците да пишат под диктовка с минимален брой грешки; да прочитат и да разбират написаното. Да разказват, описват, задават въпроси, дават отговори, да обясняват като използват правилни и точни езикови средства. Учениците трябва да могат да боравят умело със съществителни, прилагателни имена, глаголи и наречия. Да използват различни по цел на изказване изречения – съобщително, въпросително, подбудително и възклицателно.

Учениците също трябва да откриват без затруднение главните части в простото изречение – подлог и сказуемо; да използват препинателни знаци в изреченията; да отделят изреченията в текст, като означават началото и края им.