site-logosite-logosite-logo

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Основната цел на проекта е насочена към:

 1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;
 2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.

Специфичните цели на проекта са:

 1. да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;
 2. да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности;
 3. да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа на ученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 4. да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в училище;
 5. да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

Целевите групи по проекта са:

 1. ученици в риск от отпадане от училище;
 2. ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование и ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
 3. педагогически специалисти;
 4. родители и други заинтересовани страни (представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

Определянето на учениците в риск от отпадане следва да се извършва в съответствие със Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2014-2020), съгласно която за ученици в риск от отпадане се считат:

 1. ученици от семейства, които са обхванати от безработица, ниски доходи, понижен жизнен стандарт, бедност и др.;
 2. ученици с родителска незаинтересованост, противоречия, конфликти, напрежения и кризи в семейството;
 3. ученици с отрицателно въздействие на домашната среда;
 4. ученици с функционална неграмотност и ниско образование на родителите и др.;
 5. ученици с трудности в усвояване на учебното съдържание, липса на навици за учене;
 6. ученици с негативни нагласи към образователния процес, липса на мотивация, голям брой отсъствия и др.;
 7. ученици с ниска степен на готовност за училище;
 8. ученици с липса на познавателна мотивация, липса на мотивация на родителите за получаване на образование и др.

 

=======

График: изтегли оттук

Обява за открито работно място за длъжност образователен медиатор за учебната 2019/2020 година по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“: изтегли оттук

 

През учебната 2019/2020 година ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово се включи в Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове  с девет групи за допълнително обучение:

 • Български език и литература – II „А“ клас с ръководител Мария Ковачева – 4 ученици;
 • Български език и литература – II „Б“ клас с ръководител Нивелина Василева – 4 ученици;
 • Български език и литература – II „В“ клас с ръководител Пенка Михова – 5 ученици;
 • Български език и литература – IV „А“ клас с ръководител Мария Кичукова – 4 ученици;
 • Български език и литература – IV „Б“ клас с ръководител Антоанета Дженкова – 5 ученици;
 • Български език и литература – IV „В“ клас с ръководител Павлина Мартинова- Стоянова – 5 ученици;
 • Български език и литература – VI клас с ръководител Соня Колева – 4 ученици;
 • Математика – VII клас с ръководител Иванка Алексиева – 4 ученици;
 • Човекът и природата – V клас с ръководител Николинка Атанасова – 5 ученици.

=======

 През учебната 2020/2021 година ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово се включи в Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с осем  групи за допълнително обучение:

 • Български език и литература – I „А“ клас с ръководител Мария Кичукова – 4 ученици;
 • Български език и литература – I „Б“ клас с ръководител Антоанета Дженкова – 4 ученици;
 • Български език и литература – II „А“ клас с ръководител Мария Ковачева – 4 ученици;
 • Български език и литература – II „Б“ клас с ръководител Нивелина Василева – 4 ученици;
 • Български език и литература – II „В“ клас с ръководител Пенка Михова – 4 ученици;
 • Български език и литература – V клас с ръководител Соня Колева – 4 ученици;
 • Български език и литература – VII клас с ръководител Соня Колева – 6 ученици;
 • Математика – VII клас с ръководител Eлена Чалъкова – 4 ученици;

=======

През учебната 2021/2022 година ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово ще се включи в Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Дейност 6 „Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от V до VII клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM, когато е приложимо и др.“