ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово ще се утвърди като безопасно и сигурно средище за:

  • осигуряване на качествено образование и подкрепа за развитието и успеха на всеки ученик в сътрудничество с родителите, подпомагани от институциите и заинтересованите организации;
  • формиране на автономни и иновативни личности, функционално грамотни, социално отговорни с активна гражданска позиция, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез продължаване на образованието си и учене през целия живот;
  • запазване на традиционните ценности и прилагане на образователни методи, които изграждат компетентни млади хора с потенциал за бъдеща реализация в променяща се среда, способни и мотивирани да работят за напредъка на България.