ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ:

График контролни начален етап първи срок 2019-2020 учебна година

График контролни прогимназиален етап първи срок 2019-2020 учебна година

График класни прогимназиален етап първи срок 2019-2020 учебна година

 

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ С УЧЕНИЦИ:

График консултации начален етап първи срок 2019-2020 учебна година

График консултации прогимназиален етап първи срок 2019-2020 учебна година

 

 

ГРАФИК ЗА ЧАС НА КЛАСА – консултации с родители

График за провеждане на час на класния ръководител за консултации на родители и ученици и водене на училищна документация за учебната 2019-2020 година: изтегли оттук

График за родителски срещи 2019-2020 учебна година