ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Бенефициент –

Министерството на образованието и науката

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лева

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

 

Основна цел: е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 

НАЧАЛО: 12.02.2021 г.                                                КРАЙ: 31.12.2023 г.

 

През учебната 2021/2022 година в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово участва в:

  • Дейност 1  – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи
  • Дейност 2 – Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.  По тази дейност участваха 70 ученици разпределени в 12 групи. Разгледана бе темата: „Развитие на дигиталните умения за работа в платформата МS TEAMS за ефективно обучение от разстояние в електронна среда“. 
  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.  Сформира се една група от 5 учители. Разгледана бе темата: „Работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси и др.“
  • Дейност 4Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т. ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).  В обучението на тема „Развитие на дигиталните умения за работа в платформата МS TEAMS за ефективно обучение от разстояние в електронна среда“ се включиха 64 родители на първокласници разпределени в 9 групи.

          За всички участници в обученията по Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4 са издадени сертификати за участие.

 

През учебната 2022/2023 година в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово участва в:

  • Дейност 2 – Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.  По тази дейност участваха 57 ученици разпределени в 8 групи. Разгледана бе темата: „Развитие на дигиталните умения за работа в платформата МS TEAMS за ефективно обучение от разстояние в електронна среда“. 
  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.  Сформира се една група от 4 учители. Разгледана бе темата: „Работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси и др.“
  • Дейност 4Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т. ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).  В обучението на тема „Развитие на дигиталните умения за работа в платформата МS TEAMS за ефективно обучение от разстояние в електронна среда“ се включиха 54 родители на първокласници разпределени в 9 групи.
  • Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. По тази дейност участваха 5 ученици. От тях 4 в група и един индивидуално.

          За всички участници в обученията по Дейност 2, Дейност 3,  Дейност 4, Дейност 5 са издадени сертификати за участие.

 
През учебната 2023/2024 година в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово участва в:

Дейност 2 – Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. По тази дейност участваха 45 ученици разпределени в 8 групи. Разгледана бе темата: „Развитие на дигиталните умения за работа в платформата МS TEAMS за ефективно обучение от разстояние в електронна среда“.
Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т. ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). В обучението на тема „Развитие на дигиталните умения за работа в платформата МS TEAMS за ефективно обучение от разстояние в електронна среда“ се включиха 43 родители на първокласници разпределени в 8 групи.
Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. По тази дейност участваха 2 ученици в индивидуално обучение.
За всички участници в обученията по Дейност 2, Дейност 4, Дейност 5 са издадени сертификати за участие.