ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” – гр. Елхово се стреми да обучава и възпитава своите ученици в дух на съвременните тенденции на приложимост на знанията в живота и изграждане на общочовешките демократични ценности на личността.
ОУ „Св. Паисий Хилендарски” е призвано да гради личности на успеха – интелигентни, високообразовани, мислещи, отговорни, адаптивни, способни да вземат решения и управляват своето бъдеще, да работят за каузата на един по-добър свят

Девиза на училището е “Ние учим, ние знаем, ние можем”.

Положените усилия на педагогическия екип в тази посока способстват за утвърждаване на ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, като конкурентно-способно училище, способно да формира у учениците национални, общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия колектив и утвърждаването му като екип от високо отговорни личности, прилагащи творческо и креативно мислене в осъществяване на УВП – имат за цел утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света, формиране на знания и личностни умения у учениците за взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.
Ние работим в училище с добър ред и дисциплина.