Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ –

финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз

На 27.01.2023 г. е подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ между Министерството на образованието и науката (МОН) – конкретен бенефициент (КБ), и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган.
Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).
Срок на проекта – 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 година
Общ бюджет на проекта – 151 123 000 лева
Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Специфичните цели на проекта са:

  • Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми,  и намаляване дела на преждевременно напусналите училище;
  • Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;
  • Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване  активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
  • Повишаване капацитета на педагогическите специалисти  за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.

Очаква се за целия период на изпълнение на проекта да бъдат подкрепени общо 96 279 ученици и техните родители, както и да бъдат проведени обучения за малко над 4000 учители и непедагогически персонал за работа с деца и ученици от уязвими групи.

През учебната 2023/2024 година ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Елхово се включва в проекта по Дейност 1 и Дейност 4.

По Дейност 4 са сформирани и вече работят групи по:

Български език и литература – трети клас с ръководител Радостина Димитрова – старши учител;

Български език и литература – четвърти клас с ръководител Денка Дюкенджиева – Иванова – учител;

Български език и литература – четвърти клас с ръководител Антоанета Дженкова – старши учител;

Български език и литература – пети клас с ръководител Соня Колева – старши учител;

Български език и литература – шести клас с ръководител Монка Георгиева – учител;

Български език и литература – седми клас с ръководител Соня Колева – старши учител;

Математика – трети клас с ръководител Радостина Димитрова – старши учител;

Математика – четвърти клас с ръководител Денка Дюкенджиева – Иванова – учител;

Математика – четвърти клас с ръководител Антоанета Дженкова – старши учител;

Математика – шести клас  с ръководител Елена Чалъкова – старши учител;

Математика – седми клас с ръководител Иванка Димитрова – старши учител.